Kallelse till digital årsstämma 2021 – DIGITALT –

Din bostadsrättsförening på Mjölnerbacken

Kallelse till digital årsstämma 2021 – DIGITALT –

Tid: 28 maj kl. 18:00 

Plats: Föreningslokalen och digitalt på teams
Styrelsen har beslutat att hålla stämman i föreningslokalen och digitalt på teams. I rådande tider av coronaviruset rekommenderar styrelsen att samtliga medlemmar deltar digitalt via sin dator/mobiltelefon vid årets stämma. Alternativt lämnar fullmakt till annan person som är ombud och kan delta digitalt (samt har tillgång till Mobilt BankID). Max antal närvarande i föreningslokalen är 8 personer enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

ANMÄLAN TILL DIGITAL ÅRSSTÄMMA (SENAST 19 MAJ 2021)

Medlem som önskar delta digitalt på stämman skall senast den 19 maj 2021 meddela styrelsen:

 • Namn, 
 • Lägenhetsnummer 
 • Aktuell e-postadress.
 • Ev. fullmakt

Anmälan sker antingen genom e-post till styrelsen@brfvikingen2.se eller genom brev till styrelsens brevlåda Adress Vid anmälan till digital årsstämma godkänner ni att er e-postadress blir synlig för andra medlemmar då mötesinbjudan skickas till samtliga e-postadresser.

Dagordning

 1. Öppnande 
 2. Val av stämmoordförande 
 3. Godkännande av dagordningen 
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 
 5. Val av två (2) justerare tillika rösträknare 
 6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst 
 7. Fastställande av röstlängd 
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning 
 9. Föredragning av revisorns berättelse 
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 
 11. Beslut om resultatdisposition 
 12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår 
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter 
 15. Val av revisorer och revisorssuppleant 
 16. Val av valberedning
 17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende 
 18. Avslutande

Instruktioner för deltagande

Stämman kommer att genomföras via Microsoft Teams. Vid sluten votering kommer Percap att användas som kompletterande verktyg. 

Ni som anmäler er att närvara digitalt kommer få en inbjudan via e-post med en länk som man klickar på för att delta.

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT DELTA DIGITALT PÅ STÄMMAN

 • Enhet: dator eller mobiltelefon/surfplatta
 • Webbläsare för dator: Google Chrome, annars Firefox eller Edge
 • Anslutning via mobiltelefon/surfplatta: ladda ner och installera appen Microsoft Teams på din enhet. Appen finns tillgänglig på App Store (iPhone) och Google Play (Android)
 • Fungerande mikrofon (kamera ej obligatoriskt)

INSTRUKTIONER FÖR ANSLUTNING VIA MICROSOFT TEAMS

Via dator/mobiltelefon

 • Klicka på länken ’Anslut till Microsoft Teams-möte’ i mötesinbjudan (i god tid innan årsstämman öppnar)
 • Tryck på ’Anslut nu’ och ange ditt namn om så krävs 
 • Sätt på din mikrofon vid behov genom att trycka på ikonen 

Telefonkonferens (ringa in till stämman)

 • Ring in till det nummer som finns angivet i mötesinbjudan 
 • Ange konferens-ID och #

ORDNINGSREGLER UNDER STÄMMAN

För att stämman ska genomföras så smidigt som möjligt behöver alla som deltar digitalt förhålla sig till några gemensamma ordningsregler. 

 • Anslut till stämman genom Microsoft Teams i god tid innan stämman öppnar för att testa att tekniken fungerar
 • Ha din mikrofon avstängd under stämman, sätt bara på den när du ska prata (för att undvika onödigt bakgrundsljud som kan störa under stämman)
 • Ställ frågor och begär ordet via chattfunktionen i Microsoft Teams

Alternativ anmälan till årsstämma 

Var god lämna en lapp med nedan info i styrelsens brevlåda (Mjölnerbacken 21) senast en vecka innan stämman om du inte kan registrera din e-postadress i SBCs app Vår Brf och vill delta digitalt.

Lägenhetsnummer:
Medlem 1

Namn:

E-postadress:

Personummer:

Medlem 2

Namn:

E-postadress:

Personummer:

I ett steg att bli en klimatsmart förening delar vi inte ut årsredovisning och revisionsberättelse i pappersformat utan de finns istället tillgängliga på vår hemsida:

http://www.brfvikingen2.se/foreningen/dokument/

Papperskopior i begränsat antal kommer att finnas tillgängliga vid stämman.

Välkomna!

STYRELSEN BRF Vikingen 2