Kameraövervakning

Din bostadsrättsförening på Mjölnerbacken

Hej alla grannar!

Vi i styrelsen har fattat beslut om att kameraövervaka entré och källarvåningen. Detta pga. förstörelseoch andra otillåtna beteende som har ägt rum på dessa platser, vilket har gjort att våra boende intekänner sig trygga.

Källaren:

Nedskräpning sker dagligen och har medfört merkostnader för föreningen. 

Trapphuset

Allmän nedskräpning sker dagligen. Hissar har satts ur funktion samt klottring. Ständig röklukt itrapphusen. Tomglas, burkar och matrester får ofta städas undan. Lås och passersystem harsaboterats. Boende känner sig otrygga.

Polis och stadsdelsnämnden:

Har informerats om ovan nämnda händelser trots detta har det inte hänt till det bättre snarare tvärtom,därför har styrelsen fattat beslut om kameraövervakning.

Varför kameraövervakning:

Inbrott, stölder, tillfällighetsförbrytelser och allmänna skadegörelse minskar generellt om det finns enrädsla för att bli tagen på bar gärning. Med andra ord gör kameror att kriminella och andra grupperhellre väljer att inte agera eller att agera vid en annan tidpunkt eller plats, än att riskera upptäckt. På såsätt uppnås en lugnare miljö generellt vilket påverkar klimatet positivt för boende och andra somvistas i lokalen eller inom området.

Integritetsskydd:

Videoövervakningen kommer först att tas i bruk efter att de två säkerhetsansvariga i styrelsen fåtthandhavande instruktioner. Tanken är att de två som har access till systemet i efterhand kan spelatillbaka bandet och kolla videon efter det att något exceptionellt har inträffat. Det sker alltså ingen ständig övervakning, mer än att videoövervakningsskyltarna har en varnande effektGenom ett lösenordskyddat system skyddas den inspelade informationen från allmän spridning och på så sätterhålls ett ökat integritetsskydd för allmänheten. För att ta del av material krävs det ett styrelsebeslut eller polis/myndighet kräver det. Inspelade materialet raderas automatiskt efter 30 dagar om inget hänt.

  • Källsorterings rum och tvättstugan övervakas ej, där har vi satt upp endast varnande dekaler.
  • De övervakade utrymmena går endast igång på vindar och entrépassager vid rörelseaktiviteterd.v.s. där hyresgäster/medlemmar befinner sig under en kortare period.

Vad säger lagen:

Lagen tillåter kameraövervakning av platser så som vindar och entré däremot för allmänna platserkrävs det tillstånd från Länsstyrelsen.

OBS: kamerasystemet blir larmad vid överträdelse t.ex. om kameran blir övertäckt eller skadas på något annat sätt.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen för bostadsrättsförening Vikingen 2